Son Yazılar

07 Feb / 2017

Ev Ve Süs Hayvanları Satış Yönetmeliği

Yazar: text_none_author Yayınlandığı Yer: Canlı Satışları Hakkında Puanler: 528 Comment: 0

EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, RUHSAT, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

Yetki Kanunu: 24033

Yayımlandığı Resmi Gazete: 28.04.2000

Değişiklik Tarih ve Sayısı : 27.11.2001- 24596

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldıkları , belli süreler barındırıldıkları, eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını, barındırılmalarını ve eğitilmelerini temin etmek, bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, ev ve süs hayvanlarının gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulacak olan, hayvanların alınıp satıldıkları satış yerleri, belli süreler barındırıldığı hayvan barınak, konukevi, otel ve hayvan pansiyonları ile hayvanların eğitildiği, eğitim yerleri ve benzeri yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartları ile bu yerlerin kuruluş, ruhsatlandırma, çalışma, denetlenmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 9/8/1991 tarihli ve 20955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 441 sayılı Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen,

Ev ve Süs Hayvanı:İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanları,

Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri:İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan, bakım ve beslenmeleri sahiplerince karşılanılan hayvanlar ile, bu hayvanlarla ilgili kafes, tasma, gıda maddesi gibi mamullerin satıldığı yerleri,

Hayvan barınak, konukevi, pansiyon ve oteli: Ev ve süs hayvanlarının, geçici süreler için barındırıldıkları yerleri,

Hayvan eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya işletme amaçları doğrultusunda, hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif, avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri,

Akvaryum: Tatlı yada tuzlu su doldurularak içinde bitki ve hayvanların barındırıldığı, beslendiği değişik ebatta camekanlı hazneyi,

Kafes: Değişik ırk ve türden hayvanları kapalı tutmak için kullanılan, tel, plastik gibi kolay dezenfekte edilebilen malzemelerden yapılmış, taşınabilir yada sabit hayvan barınakları,

Kafes kuşları: Her türlü ihtiyacı kafes içinde karşılanan kuşları,

Tasma: Kedi, köpek gibi hayvanların boynuna veya gövdelerine takılan sevk kayışı veya zincir ile künye takmaya müsait deri, naylon ve benzeri maddelerden yapılmış yassı halkayı,

Sağlık karnesi: Hayvanın kayıt numarasını, eşkalini, aşılamalarını ve parazitlere karşı ilaçlamalarını gösteren veteriner hekim onaylı belgeyi,

Dezenfeksiyon: Mikroorganizmaların fiziki, kimyevi ve ültraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini,

Dezenfeksiyon belgesi:Ev ve süs hayvanları satış yerleri, konukevi, pansiyon, otel gibi hayvanların geçici süre barındırıldıkları yerler ile eğitim yerlerinin, usulüne uygun dezenfekte edildiğini belgeleyen, kullanılan dezenfektanın adını, miktarını, yöntemini ve dezenfekte edilme tarihini içeren bilgileri kapsayan veteriner hekim onaylı belgeyi,

İşyeri Sorumlu Veteriner Hekimi: Ev ve süs hayvanlarını satış yerleri, konukevi, otel, pansiyon gibi hayvanların geçici süre barındırıldığı yerler ile eğitim yerlerinin dezenfeksiyonu ve buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalarından sorumlu, bölge Veteriner Hekim odasına kayıtlı, veteriner hekimi,

Kuruluş İzni:Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için İl Müdürlüğü tarafından verilen izni,

Ruhsat: İl Müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitilme yerlerine, faaliyete geçmesi için verilen izni,

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri

“Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri, Konukevi, Pansiyon, Otel Gibi Her Türlü Barınak ve Eğitim Yeri Kuruluş İzni İçin Gerekli Belgeler” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

Madde 5 –Ev ve süs hayvanı satış yeri, konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak yeri ile hayvan eğitim yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

a) Ek-1'e uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi.

b) “İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet planı.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

c) İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı bir adet proje.

d) Bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu.

Bu bilgi ve belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Yapılan inceleme sonunda uygun bulunan yerlere, Ek-2'deki örneğe uygun olarak kuruluş izni verilir.

Ruhsat Almak İçin Gerekli Belgeler

Madde 6- Ev ve süs hayvanları satış yeri, konukevi, pansiyonu,otel gibi barındırma yeri veya eğitim yeri kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlar, ruhsat alabilmek için, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederler.

a) “Sorumlu Veteriner Hekimle; bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekimler Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi üzerine, en az bir yıllık yapılmış noter onaylı iş sözleşmesi.“ (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge.

c) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin; noter tasdikli uzmanlık belgesi fotokopisi.

Müracaat ve ekleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve yetkililerin mahallinde yaptığı inceleme sonunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan yerlere ruhsat verilir. Gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar adına, Ek-3'de bir örneği bulunan ruhsat düzenlenir. Bunlar bir yazı ile Bakanlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik ve Hijyen Şartları

Genel Şartlar

Madde 7- Ruhsat verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari, teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur.

1) İşyeri zemini kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olmalı, duvarları su geçirmez kolay temizlenip dezenfekte edilebilir açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.

2) İş yeri zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır.

3) İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır.

4) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeni bulunmalıdır.

5) Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır.

6) İşyerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır.

7) İşyerinin havasını, iklim, hayvan sayısı,hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır.

8) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

9) İşyeri her türlü mikroorganizmalara ve çeşitli parazitlere karşı yedi günde bir dezenfekte edilmeli ve örneği Ek-9 da bulunan dezenfeksiyon belgesi işyeri sorumlu veteriner hekimi tarafından imzalanarak işyerine asılmalıdır.

10) Her kafeste yemlik ve suluk bulunmalıdır. Kafes, suluk, yemlik gibi malzemeler , her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir.

11) Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır. Kafesler üst üste konmamalı, akvaryumlar ise 4 kattan fazla olmamak üzere üst üste konulabilir.

12) Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde, tabii hayatlarındaki ortam sağlanmalıdır.

13) İşyeri alanı, hayvan başına en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

-Her bir adet köpek için 0,8 m²,

-Her bir adet yılan için 0,2 m²,

-Her bir adet sincap için 0,3 m²,

-Her bir adet kedi için 0,2 m²,

-Her bir adet tavşan için 0,3 m²,

-Her bir adet fare, kobay, hamster için 0,1 m²,

-25 adet kanarya, muhabbet kuşu vb. küçük kafes kuşları için 0,4 m²,

-5 adet sevda papağanı, kolyeli papağan vb. orta boy kafes kuşları için 0,4m²,

14) İş yerlerinde köpek, kedi, sincap, ve yırtıcı hayvanlar kafeslerde tek olarak bulundurulmalıdır.

15) Akvaryum, raflar, kafesler ve masaların kapladığı alanlara ek olarak, hayvanların bakım, beslenme ve diğer hizmetlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeterli genişlikte koridor bulunmalıdır.

16)Kafeslere konulan altlıklar en az haftada bir defa, gerekli durumlarda daha sık değiştirilmeli ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilmelidir.

17) “İş yerlerinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların, sağlıklı hayvanlarla irtibatını kesecek şekilde her hayvan türü için izole edilmiş ayrı karantina yerleri veya kafesleri bulundurulmalıdır.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

18) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

19) Temizlik artıkları, hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar, çöp kutusu içine konan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulacak, işyeri dışına bırakılmayacaktır.

20) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, sorumlu veteriner hekim tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip işyerinde muhafaza edilir.

21) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

22) Bu yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, İl veya İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler tarafından, her türlü sağlık kontrollerini yapmak üzere karantinaya alınabilir. Karantina sonunda sağlıklı hayvanlara sağlık karnesi düzenlenerek işyeri sahibine iade edilir. Bu süre içinde hayvanların her türlü masrafları işyeri sahibine aittir.

23) “Pasaj veya çarşı içlerinde bulunan ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, 7 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarının uygulanamadığı durumlarda, genel teknik ve hijyenik tedbirlerin uygunluğuna bakılır.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri

Madde 8- Ev ve süs hayvanlarının satış yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.

a) “Ev ve süs hayvanı satan iş yerlerinde, sorumlu veteriner hekimin bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekimin çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

b) Hayvanlar işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve yapılan işlem tarihide belirtilerek sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık karnelerine işlenip onaylanmalıdır.

c) İki aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8. haftada ( 56 günlük ) Panleukopenia ve Rhinotracheitis, köpekler 8. haftada ( 56 günlük ) Parvo Viral Enterit, Corona,Hepatit, Leptozpirozis ve gençlik hastalığına karşı, 12. haftada kuduz hastalığına karşı sorumlu veteriner hekim tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 4 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır.

d) Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların satışı yasaktır.

e) “İthal edilmiş hayvanlar için, ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

f) İşyerlerinde yılan, kertenkele, kaplumbağa, kurbağa, her türlü kuş ve akvaryum balıkları hariç diğer hayvanların türe bağlı tüm aşılarının yapıldığını gösteren sorumlu veteriner hekim onaylı sağlık karneleri bulundurulmalıdır.

g) İş yerinde satılan hayvanlarla ilgili bir örneği Ek-5'de bulunan kayıt formu doldurulup, sorumlu veteriner hekimin onayından sonra, mutlaka hayvan sahibine verilecektir.

h) İşyerlerinde, kaplumbağa, balık, yılan, kertenkele gibi akvaryum hayvanları, kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kuş türleri ile kedi, köpek, gibi hayvanlar ayrı bölümlerde barındırılmalı ve satılmalıdır.

ı) Ebeveynlerin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz.

i) Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşması önlenmelidir.

j) “Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, Nesli Tehlike Altında Bulunan Türlerin Uluslararası Ticareti Sözleşmesinin (CITES) I, II, ve III no’lu listeleri kapsamında bulunan hayvanlar için yetkili otoriteden alınmış ithalat CITES belgesinin bir nüshası ayrıca alıcıya verilir.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

“Hayvan Konukevi, Pansiyon, Otel Gibi Her Türlü Barınak ve Eğitim Yerleri” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

Madde 9- “Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

a) “Konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekim çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

b) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerine getirilen hayvanlar, EK-7'deki örneğe uygun hayvan teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Bu tutanakta; hayvanın ismi, eşkali, özel işaretleri, hayvan sahibinin adı, adresi, telefonu, bulunacaktır. Ayrıca hayvanın teslim edilen yerde hangi koşullarda barındırılacağı, besleneceği, hayvan sahibinin varsa özel istekleri, hasta olduğunda hangi veteriner hekimin tedavi edeceği, başvurulacak adresler, hayvanın teslim alındığı ve teslim edildiği tarih bulunacaktır.

c) Eğitim yerlerinde, tutanağa hangi eğitimin verileceği yazılacak ve hayvan sahibinin imzası alınacaktır.

d) Kanatlı hayvanlar, içinde yaşadıkları kafesleri, ekipmanları, yemi ve varsa yem ilaveleri ve vitaminleri ile birlikte getirilecektir.

e) Akvaryum, balık yemi ve akvaryum ekipmanları çalışır durumda teslim edilecektir.

f) Köpekler; kuduz, parvoviral enteritis, distemper, corona, kediler; kuduz, feline panleucopenie, feline rhinotracheitis'e karşı aşılanmış olmalıdır.

g) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya iş yerince temin edilecektir. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı hayvan teslim tutanağında belirtilecektir.

h) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Eğer hayvan sahibine ulaşılamıyorsa sorumlu veteriner hekimin kararı uygulanır. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.

ı)Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuar analizleri yaptırılabilir.

i) Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri, buralara getirilen hayvanlar için, Ek-10’daki örneğe uygun olarak taahhütname de alabilir.

j) Her türlü barınak ve eğitim yerlerinde her hayvanın ırkına, özelliklerine, büyüklüğüne, yaşamına uygun olarak yaşam koşulları sağlanacaktır.

k) Hayvan eğitimi yapılan yerler, yeterli eğitim pisti ile alet ve ekipmanlara sahip olmalıdır.

07 Feb / 2017

Akvaryumcuna sahip çık kampanyası

Yazar: text_none_author Yayınlandığı Yer: Canlı Satışları Hakkında Puanler: 1665 Comment: 0

                Akvaryumcuna sahip çık kampanyası

                Lütfen vergi veren ve ruhsatı bulunan Petshopları tercih ediniz

Ruhsatsız canlı satışı Bu hobinin yasal ve kaliteli hizmet anlayışıyla yapılmasına engeldir.hobicilerin canlı satması yasaktır.

                  Vergisiz kazanç ülke ekonomisine zarar vermektedir.ekonominin zarar görmesi tüm insanları etkilemektedir. Bir kişinin canlı satabilmesi için aşağıdaki sartları yerine getirmesi gerekmektedir.

·         Vergi mükellefi olması gerekmektedir.

·         Bulunduğu bölgede belediyeden çalışma ruhsatı alması gerekmektedir.

·         Tarih il müdürlüğünden ruhsat alması gerekmektedir.

·         Veteriner çalıştırması gerekmektedir.

·         Sattığı canlıya fiş veya fatura kesmelidir.

01 Jan / 2017

Akvaryum Terimleri

Yazar: text_none_author Yayınlandığı Yer: ROOT Puanler: 964 Comment: 0

Abyssal Fishes : Okyanusların çok derinlerinde yaşayan balıklar. 

Acclimatization : Balığın yeni bir ortama veya farklı iklim şartlarına adaptasyonu. 

Acidic (Asidik, Asidite) : Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 70 altında olması Ayrıca suyun asidik olması aşırı yemlemenin de işareti olabilir. 

Actinic (Aktinik) : Güneş ve benzeri ışınların kimyasal değişikler meydana getirme özelliği. Güneş ışınlarının fotosentez için tam bir ışık spektrumu sağlaması. 

Activated Carbon (Aktif Karbon) : Deniz, tatlı su ve sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi. 

Adipose Fin (Adipoz Yüzgeç) : Kuyruk yüzgecine yakın, önünde ve sırt yüzgecin gerisinde bulunan küçük dolgun bir tip yüzgeç Tropheus’larda Adipoz yüzgeç yoktur, genelde yayın balıklarında görülür. 

Adnate : Yapışmak, birlikte büyümek. 

Aeration (Havalandırma) : Oksijenleme amacı ile suyun hareket ettirilmesi, havayla teması 

Alkaline (Alkalinite) : Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 70 üstünde olması. 

Air Pump (Hava Motoru) : Akvaryuma hava vermeye yarayan elektrikli motor 

Algae (Alg) : Küf, mantar ve şapkalı mantarları da içeren tek hücreli mikroskobik tiplerden büyük deniz yosunlarına kadar uzanan ilkel su bitkileri. 

Alimentary Tract : Sindirim sistemi veya kanalı. 

Alveolus, Alveoli (Alveol) : Akciğerlerde bulunan, bal peteklerine benzeyen çukurumsu hücre. 

Ammonia (Amonyak) : NH3 Azot döngüsünün ilk adımıdır Amonyak genellikle balıkların idrarı, ölü balık ve bitki artıkları sonucu oluşmaktadır Balık ölümlerinin muhtemel sebeplerindendir. Balıkların büyük çoğunluğu için çok zehirli bir maddedir. Akvaryumunuzda sıfır olmasına dikkat edin. 

Ammonia Tower : Biyolojik filtrasyonda kullanılan, biyolojik filtrasyon malzemelerinin kullanıldığı plastik bölme. Su filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi. Bu ıslak/kuru filtrelerde bakteri gelişimini hızlandırır. 

Amphibious (Amfibi) : Karada ve suda yaşama yeteneği. 

Anaerobic Bakteriler : Oksijensiz ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi. 

Anal Fin (Anal Yüzgeç) : Balığın kuyruk bölgesine yakın, üreme organları ile kuyruk arasındaki yüzgeç. 

Anabatoids : Atmosfer havasını soluyan balıklar, gurami,betta gibi. 

Aerobic Bakteriler : Oksijenli ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi. 

Aragonite (Aragonit) : Bazı deniz kabuklarının ve resif mercanlarının kalsiyum karbonat iskeletini oluşturan mineral. 

Bacteria (Bakteri) : Yaşamın başlangıcından beri var olan en ilkel tek hücreli canlılar, nitrojen çevrime yardım ederler. 

Ballast (Balast) : Floresan lambaların güç kaynağı. 

Biological Filtration (Biyolojik Filtrasyon) : Zehirli maddelerin parçalamasıyla oluşturulan süzme süreci. Bu parçalanma sürecinde yararlı bakteriler yardımı ile zararlı maddeler ayrıştırılarak daha zararsız hale getirilir. 

Barbel : Bazı balıkların ağız kenarlarında bulunan duyargalar kedi balıkları, yayın balıkları ve Loache türlerinde genelde yiyecek aramak için kullanılan anten benzeri organlar. 

Berlin Method of Filtration : Canlı kaya ve protein skimmer kullanılarak yapılan biyolojik filtrasyon yöntemi. 

Bicolor : İki renkli. 

Brachiae : Solungaçlar, balığın solunumu ile ilgili organları. 

Brachiocranium : Solungaçların yapısını destekleyen kılçıklı iskelet. 

Brachiopoda : Saç gibi kaplı, kalp gibi atan bir beslenme organı ve sırt ile göğüs altı sübapları olan bir deniz yumuşakçası. 

Brackish Water (Acı Su) : Tatlı su ile deniz suyu arasında kalan bir çeşit su tipi, genellikle büyük göllerin veya nehirlerin okyanuslara aktığı yerlerde bulunur, tuzluluk oranı tatlı suya göre daha azdır. 

Bubble Nest (Köpük Yuva) : Kabarcık yuvası, labirentli balıkların yumurtalarını suyun yüzeyinde oluşturdukları kabarcıkların içene yerleştirdikleri yuva. 

Buccal Incubation : Yumurtaları ağızda kuluçkaya yatırma. 

Buffer (Tamponlayıcı) : Suyun, içindeki pH değişimlerine dayanmasını sağlayan süreçtir. Suyun kalsiyum karbonat içeriği ne kadar fazlaysa tamponlama kapasitesi de o kadar yüksek olur. 

Caudal Fin : Kuyruk yüzgeci, kuyruk. 

Canine (Kanin) : Diğerlerinden daha uzun, büyük ve konik şekilde olan diş 

Cannister Filter (Dış Filtre) : Motoru ve haznesi akvaryumun dışında olan ve bir çift hotum yardımıyla suyu alıp temizleyen filtre. 

Carbon Dioxide (Karbon dioksit) : CO2 Canlıların ürettiği atık madde, bitkilerin fotosentez için kullandıkları temel ihtiyaç maddelerinden biri. 

Carnivorous (Karnivor) : Etçil, canlı balık avlayanlar. 

Caudal Penduncle : Balığın kuyruğunu gövdesine bitiştiren dar kısım. 

Calcium Carbonate (Kalsiyum Karbonat) : CaCO3 Sert suda yüksek konsantrasyonlarda bulunan beyaz, kristalize bir mineral. 

Cephalic Fins : Kafanın hemen yanında bulunan yüzgeçler. 

Cheek : Balığın gözü ile kafası arasındaki bölge. 

Chemical Filtration (Kimyasal Filtrasyon) : Kimyasal reaksiyonla çözümlenmiş artıkların arıtılması. 

Chiller (Soğutucu) : Akvaryumun ısısını düşürmek için kullanılan soğutucu, akvaryum kliması. 

Chloramine (Kloramin) : Sular idareisinin veya belediyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki etkisi engellenebiliyor. Suyu uzun süre havalandırarak dinlendirmek kloraminin etkisini azaltmak için yeterlidir. 

Chlorine (Klor ): CL2 Sular idaerisinin veya beledeyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü olabiliyor, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki klorun etkisi engellenebiliyor. Suyu bir süre havalandırarak dinlendirmek klorun uçması için yeterlidir. 

Chromatophores : Renkli pigment hücresi. 

Cichlid : Asya, Afrika ve Güney Amerika’ya kadar uzanan bölgede yaşayan bir tür tatlı su balığının genel adı. 

Cirri : Bazı soğuk su türlerinin gözünün üzerinde bulunan kısa bir organ. 

Coitus,Copulation : Çiftleşme. 

Conductivity (İletkenlik) : Suyun geçirgenliği iletkenlik. 

Coral Sand (Mercan Kırığı) : Mercanların ezilerek kum haline getirilmesi. 

Cutis : Derinin iç tabakası, ikinci katmanı. 

Daphnia (Su Piresi) : Göllerde ve havuzlarda yaşayan küçük canlılar, su piresi. 

Deionizer : Mekanik ve kimyasal filtrasyonda çeşme suyunu akvaryuma vermeden önce suyun temizlenmesi işi yapan aygıt, bölüm. 

Denitrification (Denitrifikasyon) : Sudan azot ve azotlu bileşiklerin çıkarılma süreci. 

Detritus : Akvaryum tabanına toplanan artıklar. 

Diaphanous : Yarı saydam. 

Diatoms : İçeriği klorofil ve besleyici lipit olan, okyanus ve tatlı sularda bulunan tek hücreli organizmalara verilen genel isim. 

Diatom Filter : Özel filtre ortamı sayesinde tek hücreli organizmaları filtre edilmesini sağlayan filtre tipi. 

Dorsal Surface : Balığın sırt bölgesi. 

Dorsal Fin : Balığın kafa ile kuyruk arasında bulunan yüzgeci, sırt yüzgeci. 

Dustus Pneumaticus : Yemek borusunu air/swim bladder’e bağlayan tüp. 

Ectoparasite (Dış Parazit) : Balığın vücudunun dışında yaşayan yaşayan parazit. 

Egg-Layer (Yumurta döken) : Dişi yumurtladıktan sonra döllenen yumurtalar. 

Egg Spots (Yumurta Beneği) : Erkeklerin anal yüzgeçlerinde bulunan noktalar. 

Epidermis : Derinin dış katmanı, üst deri. 

Esophagus : Ağız ile mideyi birbirine bağlayan tüp. 

Eye in snout : Gözün orantılı bir şekilde adım adım ölçülmesi olarak ifade edilen bir ölçü tekniği. 


20 Dec / 2016

Stres’in sebebleri nelerdir?

Yazar: text_none_author Yayınlandığı Yer: Balık Hastalıkları Puanler: 378 Comment: 0

1. Tank içerisinde balık başına düşen suyun litre cinsinden değerinin balığın gereksinim duyduğundan az olması stres kaynağıdır.
2. Suyun ph ve kh durumunun türe uygun olmaması stres kaynağıdır.
3. Bazı türler az miktarda tuzlu sularda yaşarken bazıları tuzu tolere edemezler. Tuz dengesindeki yanlışlık stres kaynağıdır.
4. Barışçıl ve saldırgan türlerin bir arada beslenmesi stres kaynağıdır.
5. Dinlendirilmemiş su kullanımı stres kaynağıdır.


Stresin belirtileri nelerdir?
20 Dec / 2016

Stresin belirtileri nelerdir?

Yazar: text_none_author Yayınlandığı Yer: Balık Hastalıkları Puanler: 484 Comment: 0

        Kısaca balıkta davranış bozuklukları diyebiliriz. Balığın normal davranışlarını bilmeyen bireylerinde teşhis koyabilmesi için bu kısa özeti genişletme gereksinimi hissettim. 

1. Balık suyun yüzeyindse nefes almaya çalışır vaziyette duruyorsa
2. Balık sürekli saklanıyorsa


Stres nedir?
20 Dec / 2016

Stres nedir?

Yazar: text_none_author Yayınlandığı Yer: Balık Hastalıkları Puanler: 278 Comment: 0

          Balıklar çoğu koşula ve ortama uyum sağlayabilen hayvanlardır ancak bu her ortamda, habitatlarında ki kadar sağlıklı yaşayabilecekleri anlamına gelmez. Bir balığı, uygun olmayan koşullarda beslerseniz balık yaşamına devam eder ancak balığın vücut fonksiyonları bu yaşamın sürerliğini sağlamak için ya yavaşlar, yada hızlanır. İşte bu fonksiyon değişimine stres denilmektedir.